Aktualności Konkurs Przewodniki Mapy i atlasy Analizy rynku O nas Kontakt

„Magazyn Literacki KSIĄŻKI” ogłasza piątą edycję konkursu na najlepsze przewodniki turystyczne i publikacje kartograficzne 2012 roku.

 

 ewa_zajac@rynek-ksiazki.pl

 

REGULAMIN KONKURSU „Najlepsze publikacje turystyczne 2012 roku”

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Analiz Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416, 00-048 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084833,
  NIP 5252229696, kapitał zakładowy 122 500,00 zł., zwaną dalej Organizatorem.
 2. Fundatorem nagród rzeczowych w Konkursie (statuetki, dyplomy) jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.

 

II. Czas trwania Konkursu

 

Konkurs będzie trwał w okresie od 15 listopada 2012 roku do 15 lutego 2013 roku.

 

III. Przedmiot konkursu

 

Celem konkursu jest wyłonienie i wyróżnienie najlepszych publikacji turystycznych wydanych w 2012 roku. Nagrody przyznane zostaną w trzynastu kategoriach:

 

1. Przewodnik tekstowy
2. Przewodnik ilustrowany
3. Przewodnik dla aktywnych
4. Przewodnik kieszonkowy
5. Atlas turystyczny
6. Mapa
i plan turystyczny

7. Książka podróżnicza
8. Album

9. Przewodnik mobilny

10. Przewodnik dla dzieci

11. Książka reportażowa

12. Przewodnik kulinarny
13. Wydarzenie roku

 

IV. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

 

 1. W konkursie mogą brać udział Wydawnictwa, które pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2012 roku wydały publikację należącą do kategorii 1-10, o których mowa w pkt. III. Laureat jedenastej kategorii - „Wydarzenie roku” -  wyłoniony zostanie spośród propozycji zgłoszonych przez członków jury.
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2013 roku.
 3. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest:

a)      dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego,

b)      dostarczenie 3 egzemplarzy zgłaszanej publikacji,

c)      uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości 150 zł + VAT za 1 zgłaszany tytuł. W przypadku zgłoszenia przez dane Wydawnictwo więcej niż pięciu tytułów, za każde kolejne zgłoszenie opłata rejestracyjna wynosi 90 zł + VAT.

d)     Wpłaty należy dokonać na konto Biblioteki Analiz Sp. z o.o.:

     55 1020 1156 0000 7302 0008 4921

 1. Jedno zgłoszenie obejmuje jeden tytuł publikacji turystycznej.
 2. Wydawca może dostarczyć dowolną liczbę zgłoszeń, spełniając przy tym warunki, o którym mowa w pkt. IV ust. 3.
 3. Zgłoszenia należy przesyłać na adres Organizatora: Biblioteka Analiz sp. z o.o., ul. Mazowiecka 6/8
  p. 416, 00- 048 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na najlepszą publikację turystyczną”.
 4. Egzemplarze książek dostarczone na potrzeby Konkursu nie podlegają zwrotowi.
 5. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu, jego akceptacją, a także zobowiązaniem jego przestrzegania.

 

V. Komisja Konkursowa

 

1.       Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową.

2.       W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby wskazane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

VI. Nagrody

 

1.       Laureatami konkursu są Wydawnictwa, nakładem których ukazały się tytuły wyróżnione przez jury Konkursu.

2.       W poszczególnych kategoriach przyznana zostanie jedna nagroda główna.

3.       Jedno Wydawnictwo może zdobyć więcej niż jedną nagrodę.

4.       Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród nastąpi w maju 2013 roku. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu i terminie wręczenia nagród z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

5.       Wyniki Konkursu zostaną rozesłane do mediów, będą dostępne na stronie www.najlepsze-przewodniki.pl oraz opublikowane w miesięczniku „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” nr 5/2013 i dwutygodniku „Biblioteka Analiz”.

 

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1.       Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy przesyłać w formie pisemnej do Organizatora na jego adres. Reklamacja powinna być szczegółowo opisana i uzasadniona. Przesłać ją należy w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń reklamującego, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

 1. Komisja Konkursowa w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 2. W przypadku braku akceptacji przez dane Wydawnictwo stanowiska Komisji Konkursowej, może ono dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

4.       Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.

5.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Zmiany będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu www.najlepsze-przewodniki.pl Aktualny Regulamin Konkursu będzie również dostępny w siedzibie Organizatora.

6.       Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.najlepsze-przewodniki.pl

 

 

Magellan za spacerowniki
Sobota, 19 Maja 2012 Komentarzy 3

10 maja podczas konferencji "Książki dla turysty", zorganizowanej w ramach 3. Warszawskich Targów Książki, ogłoszono wyniki czwartej edycji konkursu "Najlepsze publikacje turystyczne".

Nagrody Magellana po raz trzeci
Niedziela, 22 Maja 2011 Komentarzy 5
„Magazyn Literacki KSIĄŻKI” po raz trzeci wyróżnił najlepsze przewodniki, książki podróżnicze, mapy i atlasy. Nagroda za Wydarzenie Roku 2010 trafia w ręce Wydawnictwa Otwartego za wprowadzenie serii podróżniczej „Otwarte na Świat”. Dwie Nagrody Specjalne trafiły w ręce Olgierda Budrewicza i Martyny Wojciechowskiej za wytrwałe kreowanie mody na podróżowanie.
Nagrody Magellana wręczone
Czwartek, 27 Maja 2010 Komentarzy 7
20 maja podczas konferencji „Książki dla turysty”, zorganizowanej w ramach 55. Międzynarodowych Targów Książki, ogłoszono wyniki drugiej edycji konkursu „Najlepsze publikacje turystyczne”. Nagroda Magellana (nagroda główna w konkursie) została powołana, aby uhonorować najbardziej wartościowe publikacje turystyczne wydane w ubiegłym roku wydawniczym. Chcemy, aby nagroda była nie tylko wyróżnieniem, lecz także ważną informacją dla samych turystów, którym coraz trudniej dokonać właściwego wyboru spośród kilkunastu tytułów poświęconych tym samym destynacjom.
Magellany przyznane
Czwartek, 28 Maja 2009 Komentarzy 10

Nagrody Magellana dla najlepszych przewodników, map, atlasów wręczone po raz pierwszy

21 maja 2009 roku podczas konferencji „książka dla turysty”, zorganizowanej w ramach 54. Międzynarodowych Targów Książki, ogłoszono wyniki pierwszej edycji konkursu „Najlepsze publikacje turystyczne”. Nagroda Magellana została powołana aby uhonorować najbardziej wartościowe publikacje turystyczne wydane w ubiegłym roku wydawniczym. Chcemy, aby nagroda była nie tylko wyróżnieniem, lecz także ważną informacją dla samych turystów, którym coraz trudniej dokonać właściwego wyboru spośród kilkunastu tytułów poświęconych tym samym destynacjom.

NAJNOWSZE PRZEWODNIKI
Słowacja – góry dla niecierpliwych
Czekając na Duida
Sekrety parków narodowych USA
Szkice portugalskie
NAJNOWSZE MAPY
Polska – atlas samochodowy 1:250 000
Blondynka na Wyspie Wielkanocnej
Wielki atlas narciarski. Francja i najlepsze regiony narciarskie świata
Cystersi w Polsce
Strony partnerskie:
Crass Zbuntowane Życie Penny Rimbaud
Kwartalnik Literacki Wyspa
Melanże z żyletką
Niszczarki
No Future Book Śmierć Książki
Notes Wydawniczy
Rynek Książki
Witold Horwath
Wydawnictwo Jirafa Roja
Wydawnictwo Primavera
Xenna Moja Miłość
 
© 2009 Biblioteka Analiz Sp. z o.o.